Menu

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Met onderstaand programma gingen we de verkiezingen op woensdag 16 maart 2022 in.

Een gemeente besturen doe je ten behoeve van haar inwoners en niet omgekeerd. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie dienen de belangen van de inwoners en ondernemers voorop te stellen. We moeten terug naar de kernfuncties van de volksvertegenwoordiging. We wonen in een unieke en prachtige omgeving. Laten we er samen voor zorgen om dat zo te houden. Kies voor uw dorp, kies voor Partij ONS DORP. Onze kandidatenlijst vindt u hier.

Inmiddels zijn we dus volop op stoom. Met een raadsbreed akkoord en wethouders die niet gekozen zijn omdat ze lid zijn van een (coalitie)partij, maar op basis van hen toegeschreven kwaliteiten. Zij vervullen hun taken en verantwoordelijkheden zonder partijpolitieke agenda en zijn dienstbaar aan de gehele Gemeenteraad.

Onze standpunten:

 1. Alles wat we doen wordt gestuurd vanuit de kiezers. Dat is ons idee voor een andere bestuurscultuur. De gemeenteraad, het college van B&W maar ook de ambtelijke organisatie zijn dienstbaar aan de wensen en belangen van de inwoners en ondernemers.
 2. We willen een herijking van de ambtelijke werkorganisatie van de BUCH. Die ook leidt tot meer maatwerk per kern.
 3. We denken in oplossingen in alle redelijkheid. De menselijke maat moet terug. Rechtvaardigheid boven rechtmatigheid. De keuzes die we maken leggen we klip en klaar uit.
 4. Woningbouw is een must. Een degelijke visie is vereist. Slim, snel maar bovenal “op maat” voor de mensen voor wie het bestemd is.
 5. De bescherming van ons bijzondere natuur- en cultuurlandschap is onvoorwaardelijk. Geen bomenkap voor fietspaden of parkeerplaatsen. Ook de door de provincie voorgenomen kap van het Leeuwenkuilbos, Frederiksblink en Baaknolbos gaat niet door.
 6. 30 km per uur in alle kernen. Structurele en praktische oplossingen voor parkeren. Veilig, schoon en landschappelijk inpasbaar zijn de criteria waarop we toetsen.
 7. We zetten in op duurzame en toekomstbestendige familie-badplaatsen en recreatie. Waarbij een passende verhuurregeling recht doet aan belanghebbenden.
 8. Mensen die het minder hebben of eenzaam zijn, helpen we verder.
 9. We bevorderen sport en vitaliteit proactief voor iedereen. Mede gebaseerd op duurzame oplossingen en structurele ondersteuning van het verenigingsleven.
 10. Beschikbare accommodaties waaronder dorpshuizen en sportkantines krijgen de middelen en mogelijkheden voor multifunctionele inzet en gebruik.
 11. We koesteren kunst, cultuur en ons erfgoed.
 12. Gezond Verstand regeert, in het algemeen, maar zeker ook ten aanzien van financiën.

1. Bestuurscultuur.

Inwoners en ondernemers zijn het gevoel kwijtgeraakt dat zij leidend zijn in het besturen van de gemeente. “Het voelt eerder omgekeerd”, horen we regelmatig. Alsof de inwoners maar een lastige bijkomstigheid zijn bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie moeten terug naar de kernfuncties van de volksvertegenwoordiging en de belangen van de inwoners en ondernemers voorop stellen. Partij ONS DORP gaat die omslag maken. We luisteren eerst naar de meningen en ideeën van de inwoners, één op één, via een referendum of meer specifiek met referentiegroepen en belanghebbenden. Dan bepalen we in overleg wat de meest logische marsroutes zijn. Daarover voeren we een raadsbreed debat en een inhoudelijke en open discussie. Pas dan volgt het besluit. Onze grondhouding is positief en oplossingsgericht ten aanzien van plannen van inwoners en ondernemers. Of het nu gaat om bouwen, winkels, de geplaagde horeca of de agrarische sector. De afgelopen jaren zijn te veel ideeën en wensen getorpedeerd of op z’n minst vertraagd. Met serieuze economische schade tot gevolg. We menen dat we met deze 180˚ gekeerde manier van besturen het geloof en vertrouwen in het bestuur terug kunnen winnen. Met bovendien als gevolg dat we veel discussies, onvrede en rechtszaken voorkomen. We besparen daarmee veel tijd en geld. En gebruiken energie louter positief.

2. Gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie.

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot een gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. De ambitie was duidelijk: we zouden een beter product en dienstverlening mogen verwachten tegen lagere kosten. De vraag is of met de kennis van nu dat besluit ook genomen zou zijn. De feiten liegen er niet om. De werkorganisatie verloopt bepaald niet vlekkeloos en de inhuur van externen is tot extreme hoogte gestegen. Terwijl in onze gesprekken met inwoners steen en been wordt geklaagd over de trage dienstverlening met onacceptabele doorlooptijden voor simpele verzoeken en vergunningen. Inwoners koppelen nu terug dat zij geen andere weg zagen dan een procedure te starten. Dat kan echt niet! De ambtelijke werkorganisatie dient naar onze mening beter te worden aangestuurd. Met duidelijke kaders en een integrale aanpak. Waarbij transparantie en duidelijke communicatie voorop staan. Zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Wij willen samenwerken binnen de BUCH als dat efficiënt is en het service niveau verbetert. Maar we willen terug naar maatwerk per kern op alle andere gebieden. Een en ander zal resulteren in een z.g. herijking van de BUCH.

3. Menselijke maat. Participatie is geen holle frase maar de nieuwe realiteit.

Inwoners ervaren dat de verhoudingen tussen “bestuur” en inwoners niet kloppen. De gemeenteraad en het college, maar ook de ambtelijke organisatie blijken maar al te vaak een boodschap te hebben aan de belangen en opvattingen van de inwoners en ondernemers. Regels worden strikt gehanteerd, de menselijke maat maar al te vaak genegeerd. Er zijn talloze voorbeelden van grote sociale en maatschappelijke onvrede en problemen als gevolg van besluiten. Natuurlijk moeten we bepaalde procedures en regels volgen, maar er is meer dan alleen rechtmatigheid. Het gaat eerst en vooral om rechtvaardigheid. Onze inwoners en ondernemers zijn geen nummer! Wij kijken om naar de inwoners waar “neerkijken op” nu de norm lijkt!

De inwoners voelen zich genegeerd, niet gehoord en soms zelfs geschoffeerd. In teveel gevallen ontbreekt transparantie. Besluiten worden (nog) snel even genomen, er wordt geen of onvoldoende terugkoppeling gegeven op inbreng. “Wij en zij” moet eruit. De redelijkheid moet terug. Partij ONS DORP staat oprecht voor een positief geluid. De gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie dienen zich meer te richten op de dienstbaarheid aan de inwoners. Participatie is geen holle frase maar de nieuwe realiteit.

4. Bouwen.

De afgelopen raadsperiode zouden meer dan 1400 woningen gebouwd worden. De praktijk? In geen enkele van de aangekondigde grootschalige plannen of projecten is zelfs maar een eerste steen gelegd. Enerzijds omdat de projecten waren voorzien op locaties waar bijvoorbeeld de Provincie niet in mee wilde of kon. Een ander project bleek zwaar besmet en mede daardoor fel bekritiseerd.

Een paar voorbeelden:

 • De voetbalverenigingen BSV en Berdos gingen in 2016 samen. Sindsdien ligt het complex van BSV aan de Oudtburghweg in Bergen te wachten op invulling.- De plannen rondom “De Watertoren” in Egmond aan Zee liggen stil. Wat ons betreft een mooie gelegenheid voor een beter plan met brede steun van de inwoners.
 • Ten aanzien van het beoogde voetbalfusiecomplex in Egmond het volgende. Als de RvS het huidige bestemmingsplan vernietigt geldt het oude bestemmingsplan weer. Dit betekent dat het Egmondia complex ook weer in beeld zou kunnen komen als locatie voor (sociale) woningbouw. Daarnaast rijzen op dit moment de bouw- en grondstofprijzen de pan uit. Als het fusiecomplex bij Zeevogels aan de Hogedijk wordt gerealiseerd zijn de kosten minimaal 5 miljoen minder en kan er over 1,5 jaar gevoetbald worden op een toekomstbestendig complex.
 • Bouwactiviteiten in Schoorl blijken vooral ten behoeve van recreatieve bewoning. Daar waar andere bestemmingen zouden kunnen voorzien in de enorme vraag naar permanente bewoning.
 • het plan “Delversduin” in Egmond aan den Hoef ligt op allerlei manieren onder vuur. Niet in de laatste plaats vanwege de structuurvisie uit 2016 die met de kennis van nu nooit door de raad aangenomen had mogen worden.

Het gebrek aan geslaagde projecten kent een aantal hardnekkige en terugkerende consequenties, nl. vertraging en gestegen kosten. De bedragen die gemoeid zijn met alle bezwaarschriften, procedures en rechtszaken moeten enorm zijn. Externe adviesbureaus zijn de lachende derden en strijken tonnen aan gemeenschapsgeld op! De toekomstige ontwikkeling dat we kunnen bouwen voor inwoners juichen we toe. Met steun van inwoners en afgestemd op de wensen van die inwoners. Dat is het simpele idee.

Partij ONS DORP meent dat we slimmer moeten om gaan met de (zich aandienende) mogelijkheden en ontwikkelingen. Begin met een goed doordachte, korte en bondige visie en voer die vervolgens ook uit! We gaan uit van de demografische ontwikkelingen, nieuwe woonwensen, de innovaties in de bouw en de ontwikkelingen in de buurgemeenten. Als voorbeeld “tiny houses” en “knarrenhofjes”. Even efficiënte als sympathieke woonvormen die veel minder bouwruimte vereisen en potentieel ook veel gezinswoningen beschikbaar maken van aldus doorstromende oudere inwoners.

5. De dorpen in de gemeente Bergen verdienen een groene en veilige leefomgeving.

De door de provincie N.H. voorgenomen dennenkap van het Leeuwenkuilbos, Frederiksblink en Baaknolbos in de duinen van Schoorl moet definitief een halt worden toegeroepen. Als het aan ons ligt zal de gemeente Bergen geen kapvergunning (Omgevingsvergunning) verlenen voor deze drie bossen en wel om de volgende redenen:

 • – In de Natura2000 richtlijnen staat nergens vermeld dat bomenkap noodzakelijk is voor behoud of uitbreiding van de soorten en habitats. Omdat onze dennenbossen een habitat vormen voor beschermde soorten zijn we vanuit Europa verplicht deze te laten staan.
 • Kaalkap van de drie bossen heeft tot gevolg dat voor Nederland en Europa zeldzame (rode lijst) flora en fauna verloren gaan. Het treft ook zeldzame paddenstoelen die in Nederland , behalve onder deze dennenbossen- niet meer voorkomen. Het gevolg is ernstige aantasting van de biodiversiteit.
 • De Europese Commissie verplicht de lidstaten zijn gezonde bossen te behouden die noodzakelijk zijn voor de natuurlijke samenhang en biodiversiteitswaarde van Natura2000 gebieden.
 • Dennenbomen veroorzaken geen verdroging. Het omvormen van dennenbomen naar loofbomen heeft dan ook geen effect op het grondwaterpeil.
 • Door de voorgenomen kaalkap van de drie bossen ontstaat meer stuifzand in de omgeving. Verder verdwijnt de filterwerking voor stikstof en fijnstof.
 • De voorgenomen kaalkap is in strijd met de klimaattop afspraken (Glasgow, nov. 2021) om een einde te maken aan de wereldwijde ontbossing.

Onze lokale economie drijft op toerisme. Natura2000 erkent dat deze gebieden een toeristische trekpleister zijn en daarmee belangrijk voor de lokale economie. De ANWB roemt de duinen van Schoorl om haar “mystieke naaldbossen”. Kappen van deze bossen zal een historische, onomkeerbare fout blijken.

Partij ONS DORP staat achter de steekhoudende argumentatie van de Duinstichting en gaat voor behoud van de dennenbossen in de duinen van Schoorl. Al begrijpen we dat er soms, met mate, onderhoud moet worden gepleegd. Agrariërs binnen onze gemeente staan onder druk, zo weten we uit onze gesprekken. Ze verdienen onze steun. Te beginnen met goed luisteren en samen kijken naar de mogelijkheden. Er kan bij ruimtelijke ontwikkelingen niet steeds een beroep en aanspraak worden gedaan op de flexibiliteit van de sector en agrarische ondernemers.

Voor onze agrariërs is het essentieel dat zij kunnen opereren binnen een stabiel ruimtelijk en beleidsmatig kader. De bedrijven hebben voldoende ruimte nodig om een gezonde, flexibele en toekomstbestendige bedrijfsvoering te kunnen voeren die aan de moderne duurzaamheideisen kan voldoen. Ook voor de nieuwe generaties. LTO Noord stelt dat er een koerswijziging nodig is in de ontwerp omgevingsvisie ten aanzien van de agrarische sector. Het is zaak dat de agrarische sector daadwerkelijk een eerlijke en kansrijke positie krijgt binnen een open landschap en niet het sluitstuk van ruimtelijke processen vormt. Deze positie is ook nodig om de gerelateerde opgaven zoals het verhogen van de biodiversiteit, de verduurzaming en het behoud en versterken van natuur- en landschapswaarden te bewerkstelligen.

6. 30 km per uur in alle kernen. En structurele en praktische oplossingen voor parkeren. Veilig, schoon en landschappelijk inpasbaar zijn de criteria waarop we toetsen.

In de bebouwde kom komt een snelheidsbeperking. 30 km per uur. Dat is minder belastend voor het milieu qua groen en geluid. Ook is het veiliger en rustiger. Daartoe gaan we de beschikbare doorgaande wegen waar nodig herinrichten. De fietspaden worden weer van fietsers. Alle z.g. + fietsen (bak-, snel en bromfietsen), dus alles wat harder kan en/of wil, gaat op de weg. Waar de auto “te gast” is. Er kunnen talloze verkeersborden weg en de huidige fietspaden volstaan. We schrappen dus ook de plannen voor het 2e fietspad op de Eeuwigelaan.

Parkeren is een hoofdpijndossier voor vrijwel alle kernen. Wij denken dat er door beter gebruik en gerichte aanpassingen al veel winst te behalen is. Daarnaast zijn er volgens ons voldoende mogelijkheden om out-of-the-box en slim te werken aan nieuwe parkeeroplossingen. We willen onderzoeken of er een duin-parkeergarage kan worden gerealiseerd in Egmond aan Zee. En er zijn meerdere praktische oplossingen voorhanden voor transferia en voorzieningen in de overige kernen. Die oplossingen zoeken we samen met de bewoners, ondernemers en belanghebbenden.

7. We zetten in op duurzame en toekomstbestendige familiebadplaatsen en recreatie. Waarbij een passende verhuurregeling recht doet aan belanghebbenden.

Onze natuur is de magneet voor het toerisme en daarmee de economische motor van onze dorpen. Elke kern heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Die diversiteit in het aanbod koesteren we. We stimuleren de inwoners van elke kern om samen met de lokale middenstand en horeca concrete plannen te maken voor de optimalisering van de eigen beleving en die van de bad- en recreatiegast. Behoud van groen en verduurzaming zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Goede openbare voorzieningen zoals openbare toiletten evenzeer. We gaan ons ook inzetten voor veiligheid. Dit door een combinatie van meer controle op kwetsbare plekken en een bewustwording/publiciteitscampagne in de kernen en op scholen. Vooral gericht op overlast, agressie en vuurwerk. We wonen in een unieke omgeving. Laten we er samen voor zorgen dat zo te houden. Samen de “hufterigheid” terugdringen. En niet accepteren dat afval of hondenpoep op straat voor anderen hinderlijk achtergelaten wordt.

De kwestie: verhuur van woningen.

Er is een spanningsveld tussen het zoveel mogelijk woningen beschikbaar houden voor reguliere bewoning en de sinds mensenheugenis bestaande recreatieve verhuurmogelijkheden. Een structurele bewoning is noodzakelijk voor de voorzieningen in de dorpen. Anderzijds wordt erkend dat inwoners het recht hebben te beschikken over hun eigen bezittingen. Wij gaan ons inspannen om een oplossing te vinden die zoveel mogelijk recht doet aan beide opvattingen en belangen.

8. Sociaal domein.

We weten dat er ook in onze welvarende gemeente mensen zijn die het veel minder hebben. Die zoeken we op en willen we individueel ondersteunen op de gebieden waar dat nodig is. De menselijke maat juist hier. We gaan dat samen met de sociale teams doen. Ook wijkverenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke (signalerende) rol in de samenleving en verdienen aandacht en support.

Jeugdzorg.

De primaire verantwoordelijkheid voor opvoeding en zorg ligt bij de gezinnen zelf. Maar waar deze tekort schiet treedt de gemeente bemiddelend en helpend op. Alle nodige loketten voor hulpvragen of ondersteuning dienen beschikbaar te zijn. Aangeboden jeugdzorg mag overigens nooit tot sociale en maatschappelijke onrust leiden in de directe omgeving waar deze geboden wordt. Tenslotte stellen we vast dat het voor de fysieke en geestelijke gezondheid belangrijk is dat alle kinderen en jongeren actief kunnen zijn met een hobby en/of sport. Ze verdienen allemaal een passende plek voor hun vrije tijd en ontspanning. We zullen de desbetreffende instanties en verenigingen en hun vrijwilligers ondersteunen om hierin te voorzien.

9. We stimuleren vitaliteit en sport.

Landelijk scoren we met de huidige aantallen sporters redelijk tot goed. Maar op het gebied van sport en vitaliteit is nog veel te verbeteren. We zijn een vergrijzende gemeente. Uit onze gesprekken blijkt dat de faciliteiten voor oudere inwoners niet toereikend zijn en stevig uitgebreid moeten worden. Het vraagt om een bovenmatige inspanning van o.a. de Sportraad en de buurtsportcoaches om iedereen actief te houden. We omarmen de “meedoen regeling” van het Volwassenenfonds. Een goede vitaliteit is goed voor de mensen zelf, maar ook de gemeenschap heeft daar baat bij.

Verduurzaming sportaccommodaties.

Om de verenigingen te helpen hun sportaanbod zo breed mogelijk te kunnen inzetten willen we alle locaties voorzien van zonnepanelen en led-verlichtingssystemen. Los van het belang voor het klimaat en qua verduurzaming levert dit ook een aanzienlijk financieel voordeel op. Dit komt dan ten goede aan de sport- en activiteitenverenigingen die met de vrijgekomen middelen, op basis van specifieke plannen en inzet, grotere aantallen inwoners actief kunnen krijgen.

10. Multifunctioneel maken van accommodaties in de kernen.

Voorkomen van vereenzaming vraagt meer dan ooit aandacht en middelen. Ook hier spelen wijk- en buurtinitiatieven een belangrijke rol. Bestaande locaties, die primair een ander doel kennen, kunnen hiervoor worden ingezet. Aanpassing dan wel verruiming van de bestemming van De Schulp (Egmond-Binnen), Hanswijk (Egmond aan den Hoef), De Blinkerd en Duinrand S (beide Schoorl) en ’t Oude Raethuys (Bergen) zal creatief en daadkrachtig moeten worden aangepakt. Met waar mogelijk ook de integratie van de bibliotheken. Genoemde accommodaties zijn weliswaar verouderd maar kunnen aangepast worden. We spelen hiermee in op (veranderende) behoeften van de inwoners in de dorpskernen. Partij ONS DORP wil dit in 2022 en 2023 realiseren door een éénmalige gemeentelijke subsidiëring. De meer multifunctionele gebruiksmogelijkheden bieden ook mogelijkheden tot betere exploitatie. Dit alles is mede uitgebreid verwoord in de beleidsnota “Toekomstbestendige dorpshuizen en dorpskernen” die begin 2022 door de gemeenteraad van Bergen zal worden besproken.

11. We koesteren kunst, cultuur en ons erfgoed.

Het unieke karakter van onze gemeente danken we ook aan de diversiteit aan kunst, cultuur en erfgoed in onze kernen. We moeten dit koesteren. Ook voor de volgende generaties. We zien wel dat de huidige verdeling van subsidies en andere vormen van steun onevenredig uitpakken voor een groot aantal initiatieven. Wij willen een gedegen inventarisatie van hetgeen de kernen bieden op dit gebied. Daar leggen we de huidige subsidiestromen en de inspanningen van de initiatieven zelf naast. We sluiten niet uit dat er een herverdeling komt die meerdere initiatieven ten goede komt.

12. Gezond Financieel Verstand

We denken zeker niet te gemakkelijk over gemeenschapsgeld. Maar we vinden ook dat geld niet altijd een belemmering moet zijn om wensen en idealen te realiseren. We gebruiken ons gezonde verstand en denken in oplossingen. Juist ook als het over de centen gaat. Wij willen geen onnodige uitgaven die een sterke wissel trekken op de toekomst. Die tijd hebben we wel gehad. Daarbij komt dat we een zeer onzekere tijd tegemoet gaan. De huidige crisis heeft grote impact, maar een mogelijk nog grotere dreiging komt uit Den Haag. De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de uitkering uit het Gemeentefonds. Momenteel wordt vanuit het Rijk gekeken of het Gemeentefonds verhoogd moet worden en/of anders moet worden verdeeld. Valt de uitkering lager uit voor de gemeente, dan ontkomen we er niet aan gemaakte keuzes te heroverwegen. Ook de internationaal geagendeerde Energietransitie en de veelal vanuit het Rijk opgelegde ambities rond het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) hebben grote impact. Wij stellen vast dat voor (verdere) uitvoering van de ambities rond het Klimaatakkoord en de RES structureel voldoende middelen vanuit het Rijk noodzakelijk zijn. Of anders gezegd “wij onderschrijven volledig de noodzakelijkheid van de energietransitie en de ambities van het Klimaatakkoord en de RES, maar het Rijk bepaalt met het beschikbaar stellen van middelen de snelheid van de uitvoering”.

Terug