Menu

WITTE ROOK

Update van het formatie front

“WITTE ROOK”…..
Na een zorgvuldige informatieronde onder leiding van mevrouw Leontien Kompier konden we 20 april jl. melden dat Theo van Eijk positief gereageerd had op de vraag van ONS DORP om sturing te geven aan het formatieproces. Op basis van zijn kwaliteiten en ervaring werd hij in staat geacht deze beslissende fase zo snel en realistisch mogelijk in goede banen te leiden en hem de formatieopdracht verstrekt.
Met groot plezier kunnen we melden dat mede dankzij de niet aflatende inzet en overtuiging van Theo een akkoord is bereikt. Alle fracties van de gemeenteraad van Bergen hebben ingestemd met het voorstel om samen een raadsakkoord op te stellen. Hiermee maken we een grote slag qua gewenste wijziging van de bestuursstijl. Immers, gebruikelijk werd gewerkt conform een coalitieakkoord wat in de praktijk de raad in teveel gevallen buitenspel zette. Maar op deze nieuwe wijze wordt de raad weer het belangrijkste orgaan waar besluitvorming in mogelijke wisselende meerderheden plaats kan en zal vinden. Onderwerpen op de agenda worden behandeld conform het BOB-vergadermodel. Dit staat voor “Beeldvorming”, “Oordeelsvorming” en “Besluitvorming”. Participatie vormt hier een belangrijk onderdeel in. Het vastgestelde participatiebeleid zal voortdurend getoetst en waar mogelijk en nodig geoptimaliseerd worden.
Deze manier van besturen vereist ook de aanstelling van een college dat volledig dienstbaar is aan de raad. De aan te stellen wethouders kunnen weliswaar lid zijn van een politieke partij of stroming maar vervullen hun functie zonder partijpolitieke agenda of belangen. Voor de selectieprocedure wordt een externe partij aangesteld die de selectiecommissie gaat ondersteunen.
Zodra het wethouders profiel is vastgesteld en de selectiecommissie is samengesteld, gaat de wervingsprocedure van start.
De formateur doet tijdens een speciale, openbare raadsvergadering van 29 juni 2022 verslag van zijn bevindingen en van het formatieproces.
Tijdens de raadsvergadering waarin de benoeming en installatie van de wethouders plaatsvindt, wordt ook het raadsakkoord vastgesteld. Daarvoor is op dit moment nog geen datum te geven.

Deze nieuwe bestuursstijl is uitdagend en in die zin ook spannend. Er rust ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de individuele leden en in het bijzonder ook op die van de Burgemeester, de griffie en gemeentesecretaris. Maar vertrouwen is gepast, ook gezien de positieve grondhouding van alle betrokkenen. De verantwoordelijkheid en het belang wordt alom onderkend.

Tenslotte: ondanks onze blijdschap over deze stappen zijn we natuurlijk pas echt tevreden als de inwoners in de praktijk de positieve effecten van de oprechte en juiste vertegenwoordiging ervaren. Met als ultieme consequentie dat zij zich weer gehoord weten en het vertrouwen in de lokale politiek weer op een aanvaardbaar niveau komt. Niet eerder dan op dat moment zullen we het glas heffen op een geslaagde entree in de Bergense politieke arena.

Klik hier voor het persbericht wat op 2 juni is gedeeld: persbericht 2 juni 2022

 

Terug