Menu

Update van het formatie front

Het formatieproces is in een cruciale fase gekomen. Op Goede Vrijdag is tussen de
vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de
nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kan worden. Dit wederom onder
leiding van Leontien Kompier die met deze laatste stap in de informatieronde haar rol heeft
afgesloten. We willen haar vanaf deze plaats oprecht complimenteren en hartelijk bedanken voor de
zorgvuldigheid en getoonde betrokkenheid in deze belangrijke fase.

Volgens afspraak heeft ONS DORP het initiatief gehouden voor de formatieronde. Daartoe hebben we
contact gezocht met Theo van Eijk (foto). Een kundige, onafhankelijke en ervaren lokale politicus die bekend
is met de Bergense dynamiek en in staat geacht wordt om pragmatisch en efficiënt tot resultaat te
komen. Zijn voordracht mocht ook op instemming van de andere partijen rekenen. Hem is een
formatieopdracht verstrekt waarin gevraagd is om deze beslissende fase zo snel en zo realistisch
mogelijk in goede banen te leiden.

Onderstaand persbericht is gedeeld op 20 april 2022. Ook de formatieopdracht is toegevoegd. Dit
omwille van de gewenste transparantie.

————————————————————————————————————————

Persbericht
Bergen, 20 april 2022

Belangrijke stap in het formatieproces in de Gemeente Bergen.

In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in
de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van
vertrouwen gerealiseerd kan worden. In deze gesprekken werd antwoord gevonden op zaken als
gewenste omgangsvormen, het depolitiseren van processen en afspraken maken over de Bergense
waarden en normen. Ook is gesproken over de vraag hoe onze inwoners en ondernemers betrokken
gaan worden bij de besluitvorming in onze gemeente, hetgeen een belangrijke rol speelt in het
verdere proces. De uitkomsten van deze sessie geven reden tot optimisme. Hiermee is de opdracht
van Leontien Kompier als informateur afgesloten.

Formatieopdracht.
Afgesproken is dat ONS DORP het initiatief neemt voor de beslissende formatie. Daartoe is door ONS
DORP contact gezocht met Theo van Eijk. Een kundige, onafhankelijke en ervaren lokale politicus die
bekend is met de Bergense dynamiek en in staat geacht wordt om pragmatisch en efficiënt tot
resultaat te komen. Hem is een formatieopdracht verstrekt waarin gevraagd is om deze beslissende
fase zo snel en zo realistisch mogelijk in goede banen te leiden.

Op weg naar een pragmatisch en realistisch coalitieakkoord.
Er is ook overeenstemming over de noodzaak van een “meest bescheiden” coalitieakkoord ooit. Dus
niet een dichtgetimmerd en uitputtend akkoord, maar pragmatisch en realistisch op hoofdlijnen. Met
passende aandacht voor transparantie en intern en extern duidelijke uitlegbare procedures en
besluitvorming. Een akkoord dat kan rekenen op zo raadsbreed mogelijke steun.

Urgente dossiers.
Voor de urgente dossiers die geen uitstel kunnen velen is afgesproken dat die de komende periode
raadsbreed worden opgepakt tot een nieuw college van B&W is geïnstalleerd.
De samenleving verandert snel, de taken van de gemeente nemen verder toe, het werk wordt
ingewikkelder en grote wereldwijde ontwikkelingen hebben invloed op de lokale samenleving. Dus ook
op het bestuur van de gemeente en de wijze waarop het bestuur daar op moet reageren. In Bergen
wordt ingezet op een nadrukkelijker rol en inbreng van de inwoners. En daarmee bovenal werk blijven
maken van herstel van vertrouwen in de politiek en de democratie. Dit in het belang van de publieke
zaak. Een proces van goede samenwerking met de ambtelijke ondersteuning.

Noot voor de redactie:
Omwille van de transparantie is de formatieopdracht bijgevoegd (formatieopdracht april 2022).
Aanspreekpunt namens de deelnemers aan de onderhandelingen: Henk Borst van ONS DORP,
telefoon 06 – 22407280

 

Terug