Menu

Stellingen kieskompas gemeenteraadsverkiezingen 2022

Update 18-2-2022: Kieskompas voor de Gemeente Bergen staat sinds vandaag online: https://bergen.kieskompas.nl/nl/

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners gebruik maken van het Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden. Over veel stellingen in het Kieskompas heeft Partij ONS DORP een standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. Bij een klein aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een toelichting op die specifieke stellingen. Zie verder kieskompas.nl.

Stelling 5: Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die hun tegels uit de tuin halen.
Oneens: Dit soort subsidies zouden vanuit de overheid beschikbaar kunnen worden gesteld. En verder verwijzen daarbij naar andere vormen van informeren en stimuleren (bijv. “groensafari”).

Stelling 15: In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen gebouwd worden.
Oneens: Er is in de Gemeente al een aanzienlijke disbalans. Sociale woningbouw is gezien alle ontwikkelingen meer voor de hand liggend.

Stelling 16: Minimaal 50% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn.
Oneens: Wij stellen voor ons te houden aan de landelijk gehanteerde 40%.

Stelling 17: De gemeente moet meer gemeentelijke monumenten aanwijzen, ook al krijgen eigenaren dan minder zeggenschap over hun pand.
Oneens: Onze aanvullende motivatie is: de bemoeizucht is al aanzienlijk. Eigenaren van monumentale panden moeten juist positief gestimuleerd worden het erfgoed te behouden.

Stelling 18: De gemeente moet actief het bezit van een tweede woning gaan bestrijden.
Oneens: We kunnen het wel ontmoedigen (financieel onaantrekkelijker maken) aangezien dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van woningen en de leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen.

Stelling 23: De extra grote terrassen moeten ook na Corona blijven, ook als dat leidt tot meer overlast.
Eens: Zolang “overlast” niet helderder gedefinieerd is zien wij geen bezwaar. Wel ook zorgvuldig kijken naar de belangen van overige ondernemers.

Stelling 26: De gemeente moet meer geld uittrekken voor openbare werkplekken voor zzp-ers.
Oneens: Onze aanvullende motivatie is: dit is niet voorzien in ons programma. Maar zien dit als een aspect dat aan (de) ondernemers zelf kan worden overgelaten. Daar is geen bemoeienis van de gemeente voor nodig.


Terug