Menu

“P en L gebouw niet passend” blijkt helemaal niet de issue (te moeten zijn) …

De afgelopen tijd is veel gezegd over de voorgenomen nieuwbouw op het Plein. Voorstanders pleiten voor snel doorpakken. Tegenstanders benadrukken de ongepaste omvang (en hoogte) van de P en L gebouwen.

Door deze discussies zijn echter ook andere feiten opnieuw aan de orde gekomen. We hebben een zeer uitgebreid en schriftelijk onderbouwd feitenrelaas ontvangen inzake de periode vanaf 2010. Ook de periode dus waarin eerdere plannen en initiatieven om niet opgehelderde redenen werden verworpen. (Voor geïnteresseerden is dit volledige feitenrelaas beschikbaar). In deze notitie beperken we ons tot een samenvatting over de laatste gebeurtenissen.

 • Juli 2020 stemt de raad in met het plan van het college “project Grote Plannen en Kleine Plannen”. Daarmee kan het college de raad passeren voor plannen tot 18 woningen. Impliciet bedoeld om zo “snelheid” voor het bouwen van woningen te maken;
 • In oktober 2021 wordt de Anterieure overeenkomst (AOK) gesloten tussen de gemeente Bergen en Bot Bouw Initiatief BV 1;
 • Op 4 november 2021 worden 2 omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Voor het L-gebouw en voor het P-gebouw;
 • Er is een handigheidje bedacht. Het plan is in twee projecten opgeknipt. Daarmee blijft het aantal woningen per gebouw onder de 18 woningen. De gemeenteraad wordt hiermee tot haar verbijstering en ontsteltenis buitenspel gezet;
 • Op 5 mei 2022 worden de 2 omgevingsvergunningen verleend;
 • Zomer 2022, presentatie van de ontwerpen van het L-gebouw en het P-gebouw;
 • In de presentatie meldt Bot Bouw dat de plannen niet meer gewijzigd kunnen worden;
 • De raad, inmiddels geconfronteerd met de consequenties van de “twijfelachtige handigheid” resp. “het geitenpaadje” van het college, maar ook vele (centrum)bewoners zijn ontevreden over het feit dat deze kolossale plannen zijn gemaakt voor zo’n prominente plek;
 • Op 10 mei 2022 worden wederom 2 omgevingsvergunningen aangevraagd; nu voor de activiteit bouwen;
 • Op 12 augustus 2022 verleent het college de bouwvergunningen. In theorie mag er circa 4000 vierkante meter bebouwd worden (wat potentieel een aanzienlijke winst oplevert voor Bot Bouw en Vestering die het project gegund kregen door de topambtenaar Van H).;
 • 17 oktober 2022 doet de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak (voorlopige voorziening) en schorst de afgegeven omgevingsvergunningen van 5 mei 2022. Hierdoor kunnen de bouwvergunningen van 12 augustus niet worden gebruikt. De RvS vindt dat er overduidelijk sprake is van één project en dat het plan dus voorgelegd had moeten worden aan de gemeenteraad voor een ‘Verklaring van geen bedenkingen’;
 • 19 januari 2023. Het nieuwe college gaat de gemeenteraad vragen om alsnog “een verklaring van geen bedenkingen” (vvgb) af te geven.

 

Je kunt natuurlijk zeggen dat gedane zaken nu eenmaal geen keer behoeven. Er wordt immers al zo lang over gesteggeld. Maar de onvrede is groot. En de Raad van State heeft het college op deze zaak ook overduidelijk teruggefloten.

Gezien de importantie, het uiterst bedenkelijke karakter van het dossier, en de impact op het aangezicht van het Plein is het standpunt van Partij ONS DORP dat we het college dringend vragen het project af te blazen. Simpelweg omdat als zij willens en wetens een discutabel plan wil doorzetten, en dus voortgaan op de weg die door twee eerdere colleges werd ingeslagen, zij een deel van het probleem blijft. Dit project vraagt dringend bij de wortel te worden aangepakt. Alleen daar is het dorp en zijn de inwoners bij gebaat.

Wij hopen dat de gemeenteraad het meest krachtig en concreet reageert door niet in te stemmen met de vvgb. De verstrekte vergunningen, die afwijken van het geldende bestemmingsplan, vervallen en de besluitvormingsprocedure moet opnieuw.

Dat hoeft trouwens niet langer te duren dan maar voortmodderen in deze duistere poel. Immers,  het juridische traject van de bouwvergunningen duurt nog ruim twee jaar (bezwaarcommissie à beroep bij de bestuursrechter à hoger beroep bij de RvS.

Het college moet nu nog reageren op de bevindingen van de bezwaarcommissie maar zou ons inziens de gemeenteraad niet eens mogen vragen in te stemmen met het voortgaan op het pad met de  praktijken uit het verleden. Het pad voor het meest ingrijpende project in het centrum van Bergen waarbij de gemeenteraad volledig buitenspel is gezet. De nieuw aangestelde wethouders hebben zich gecommitteerd aan afspraken met de gemeenteraad die moeten leiden tot de zo noodzakelijke nieuwe bestuurscultuur. Daaronder wordt ook verstaan “schoon schip maken”. Deze kwestie is een eerste goede mogelijkheid dit hard te maken en aan inwoners te laten zien dat er een streep onder de oude bestuurscultuur wordt gezet.

Alleen als er een breed gedragen plan ontwikkeld kan worden, conform de uitgangspunten van het raadsbrede akkoord, op procedureel juiste wijze en vooral met medeneming van de input van inwoners, betrokkenen en de raad, pas dan kan het college onderdeel worden van de oplossing. En dat we dan nog een poosje naar een leeg plein moeten kijken, dat is dan maar zo. Daar zal zich gerust wel weer een prima, tijdelijke oplossing en invulling voor aandienen.

NOOT
¹ Op deze plaats stond informatie uit de AOK. Deze was niet geheim maar wel vertrouwelijk en is op
verzoek verwijderd.

 

Terug