Menu

Nieuws: Maak werk van Participatie vindt Partij ONS DORP

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken. Voorzitter Henk Borst en raadslid Michiel van den Busken hebben op RTV80 uitleg gegeven over de plannen. De andere media hebben onderstaand persbericht ontvangen. Aan het einde van dit persbericht vind je een link naar het discussiestuk dat Partij ONS DORP heeft gedeeld met alle fracties en het college van B&W.

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Participatie in Bergen moet inhoud krijgen

De participatie verordening van de gemeente Bergen uit 2021 leek een veelbelovende stap.
Toch staan de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen volgens Partij ONS DORP nog vaak buitenspel. Daar wil de partij nu in samenwerking met de andere fracties in de raad en bovenal door de inbreng van de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op korte termijn verandering in brengen. Daarbij is voor Partij ONS DORP uitgangspunt dat participatie begint bij de inwoners.

In de verordening zijn meerdere aspecten niet goed geregeld. Een visie of beleidsplan over welke vormen van participatie de gemeente omarmt ontbreekt. Een plan van aanpak is er evenmin.
Het stadium van “ervaring met meedenken opbouwen” is nog niet verlaten. De gemeente wil leren van de te maken fouten. Terwijl er goed werkende modellen voor verschillende soorten inspraak beschikbaar zijn. De sturing bij het kiezen van de manier van het meedenken lijkt ingegeven door de betrokken ambtenaren.
Partij ONS DORP twijfelt hierbij niet aan de integriteit. Maar meent dat het aan de inwoners en de raad is om de manier van inspraak vast te stellen. En dat nadat er draagvlak is gecreëerd alle betrokkenen te laten meespreken over een plan van aanpak.
De verordening ademt nu uit dat de participatie ondergeschikt is aan het controleren en beheersen van de mogelijkheden om mee te denken. Helderheid over hoe er omgegaan wordt met de opgehaalde meningen ontbreekt ten enenmale. De keuzes die het college maakt worden niet onderbouwd door een objectieve meting van de opgehaalde inspraak.
Willen we het vertrouwen in de politiek in de Egmonden, Schoorl en Bergen herstellen dan moeten we werk maken van een transparante manier van meedenken, inspreken en vormgeven van beleid.
Om de inbreng van alle inwoners, ondernemers en belanghebbenden op te halen pleit de partij voor een onderzoek waarbij iedereen met een vragenlijst kan aangeven op welke punten men wil inspreken en hoe men bij het beleid wil worden betrokken.
Partij ONS DORP wil daarom op korte termijn met alle fracties van de raad een actieplan opstellen. Via een raadsinformatieavond waarop iedereen die een visie heeft, wordt uitgenodigd om mee te spreken en mee te denken kan het fundament worden gelegd.
De raad legt daarna in een raadsvoorstel vast hoe daadwerkelijke participatie tot stand komt.

Partij ONS DORP heeft de afgelopen maanden al een inventarisatie gemaakt die we delen met de andere fracties en voor iedereen is in te zien.

Klik HIER voor meer informatie.

Terug