Menu

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht.

Update van het (in)formatie front

Het (in)formatieproces loopt. Gestaag, maar toch ietsje langzamer dan sommigen (wij … ) zouden willen. Een aantal partijen lijkt een solide basis te kunnen en willen vormen. Maar voor een juiste balans tussen snelheid en zorgvuldigheid blijkt het belangrijk om een tussenstap in te lassen. Dit wordt als noodzakelijk geacht op weg naar herstel van vertrouwen. Concreet: deze bijeenkomst staat gepland voor Goede Vrijdag. Op de agenda staan dan verder o.a. zaken die als urgent worden beschouwd en hoe deze de komende tijd op te pakken. En, voor ONS DORP heel belangrijk, hoe en op welke wijze inwoners gekend worden in het proces. Zodra er meer duidelijkheid over is over de volgende concrete stappen melden we ons uiteraard weer.

Onderstaand persbericht is gedeeld op 8 april 2022

Persbericht

Bergen, 8 april 2022

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht. Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de Gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen heeft Leontien Kompier zaterdag 2 april 2022 gesprekken met deze partijen gevoerd.

De opdracht aan de informateur was te onderzoeken of een breed samenwerkingsakkoord mogelijk is, hoe dit vertaald kan worden naar een stabiele coalitie, maar bovenal hoe raadsbreed met vertrouwen in elkaar volgende stappen kunnen worden gezet. Mede op basis van de gevoerde gesprekken en de analyse die vanuit de ambtelijke organisatie is gemaakt van de verkiezingsprogramma’s is het komen tot een inhoudelijke concrete agenda de minst moeilijke opgave. Er zijn uiteraard accentverschillen en verschillende beleidsopvattingen, maar echte breekpunten is de informateur niet tegengekomen. Daarom heeft de informateur geadviseerd om te starten met een globaal bestuursakkoord op hoofdlijnen.

Ook heeft de informateur gesignaleerd dat er een positief breed gedragen intentie is om het echt anders te willen. Daarom lijkt het verstandig om naast het proces te komen tot een breed gedragen akkoord en dito coalitie, parallel en tegelijkertijd te investeren in herstel van vertrouwen. Voor dat de daadwerkelijke formatiefase van start gaat is geadviseerd om op korte termijn met diezelfde gesprekspartners een vervolggesprek over de genoemde punten te beleggen, dit kan worden gezien als tussenstap. Deze tussenstap moet helderheid bieden of en in hoeverre het werken aan herstel van vertrouwen het verdere formatieproces in de weg staat.

Er is gezamenlijk besloten deze tussenstap te nemen en op Goede Vrijdag met elkaar in gesprek te gaan. Zodra de afspraken duidelijk zijn kan de formatiefase worden gestart met de verdere verdieping op inhoud, een inventarisatie van de meest urgente dossiers, een passende taakverdeling en evenwichtige portefeuilleverdeling en de werving van kandidaat wethouders. Ook wordt daar besproken hoe en op welke wijze inwoners gekend worden in het proces. Het advies van de informateur is om in de formatiefase te kiezen voor een onafhankelijke externe om als procesbegeleider één en ander in goede banen te leiden.

 

Noot voor de redactie: Aanspreekpunt namens de deelnemers aan de onderhandelingen: Henk Borst van Ons Dorp, telefoon 06 – 22407280

Terug