Menu

De formatie: over geduld, geloof en gras

De afgelopen weken worden wij van Partij ONS DORP regelmatig gevraagd naar de voortgang in
formatie en specifiek naar het tijdpad voor het aanstellen van wethouders. ‘Ja, ook wij zouden dit
proces graag sneller zien’ is ook onze eerste reactie. Maar daar hoort wel direct een duidelijke ‘maar’
bij.
Allereerst is het zo dat de gemeenteraad al maanden op volle kracht is. De 21 raadsleden zijn 30
maart jl. geïnstalleerd en hebben zich al volledig op alle hen toebehorende verantwoordelijkheden
gestort. Aan de raadstafel zitten de raadsleden van de zeven partijen, exact verdeeld conform de
verkiezingsuitslag. Daarmee is razendsnel in een belangrijk aspect voorzien.
Het is verder in onze ogen gepast dat er tijd is en wordt gemaakt is voor een zorgvuldig en ingrijpend
proces. ONS DORP maakt zich sterk voor een nieuwe bestuurscultuur. Wat ons betreft is dat zeer
terecht. De afgelopen raadsperiodes waren immers moeizaam. Veel gekissebis en wantrouwen. Er is
veel energie, tijd en geld besteedt met teleurstellend weinig resultaat. Dit alles resulteerde ook in een
voortdurend gebrek aan vertrouwen van de inwoners.
Aan de hand van de even enthousiaste als gedegen formateur Theo van Eijk staan we nu aan de
vooravond van een nieuwe uitdagende manier van werken. ‘Niet met een coalitie en een oppositie,
maar met de hulp van een raadsbreed akkoord hopen de partijen de omstreden Bergense
bestuurscultuur achter zich te laten’. De Limburgse emeritus hoogleraar Arno Korsten zei het in de
Alkmaarse Courant aldus: ‘Bij probleemgemeenten staan de verhoudingen tussen partijen zo op
scherp, dat ze het dagelijks bestuur van een gemeente in negatieve zin beïnvloeden.’ Volgens Korsten
kan een raadsakkoord een “goede uitgangspositie” zijn om met een schone lei te beginnen. ‘Een
raadsbreed akkoord kan sanerend werken. Tot een akkoord komen op inhoudelijke gronden is een
goed begin om oud zeer achter je te laten.’
Om hier te komen vergt tijd. Ons inziens is dit welbestede tijd. Het proces alsmede het perspectief
rechtvaardigt deze zorgvuldigheid. En de belangrijkste hobbel is genomen! Er ligt een concept
raadsakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over het proces om te komen tot die nieuwe
bestuurscultuur. Afspraken hoe met elkaar om te gaan en vooral afspraken op welke wijze iedereen
(en dan vooral inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden) worden meegenomen bij het
nemen van besluiten. Afgesproken is dat in alle geledingen gewerkt gaat worden met het BOB
besluitvormingsmodel. Dit unieke en gewenste model maakt dat de gemeenteraad de belangrijke
punten en kwesties volgens het BOB model – Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming –
gedegen beoordeelt. Bij de beeldvorming worden de inwoners en ondernemers structureel betrokken.
Zij kunnen ook zelf met initiatieven naar de raad stappen. Participatie pur sang.
Bij de drie onderdelen van de BOB wordt in alle openheid over voorliggende vraagstukken
georiënteerd en gediscussieerd om er dan bij de laatste “B” over te beslissen. Elk besluit kan met

wisselende meerderheden genomen. Een duidelijkere vorm van democratie is er volgens ons niet. Elke
partij maar feitelijk elke raadslid die met steun van de inwoners verkozen is staat ook garant op die
manier gehoord te worden.
Nu alleen nog de vorming van het nieuwe college: het vinden en aanstellen van vier wethouders.
Wethouders met specifieke kwaliteiten, die bekend en ervaren zijn met de hedendaagse eisen en
normen, de steeds complexere wet- en regelgeving, de uitdaging van de financiële haalbaarheid en de
impact van (social) media. Wethouders die invulling willen en gaan geven aan de nieuwe
bestuurscultuur en het nieuwe BOB model en met name ook een intrinsieke motivatie hebben om
dienstbaar te zijn aan de gemeenteraad. En daarmee dus ook dichtbij de inwoners en ondernemers
staan. Wethouders die niet een partij en niet zichzelf bovenaan zetten, maar objectief en dienstbaar
zijn!
De kans bestaat dat zij een partijgebonden verleden hebben. Maar in het nieuwe college moet dat
vooral niet zo voelen. Zoals gezegd moeten ze juist besturen vanuit een objectieve en onafhankelijke
grondhouding en daarmee de voltallige gemeenteraad bedienen. Dit geldt eveneens voor ‘onze’
kandidaat Jan Houtenbos. Hij is met zijn langjarige ervaring graag beschikbaar voor een portefeuille
met onder meer financiën. Maar net als andere kandidaten zit hij nu in de wachtkamer.

De selectiecommissie bestaande uit een afgevaardigde van elke partij is nu samen met een aangezocht bureau aan zet.

Zie de link https://www.geerts-partners.nl/vacatures/wethouders-gemeente-bergen/
voor de wervingsadvertentie.

Wij hopen in september de sollicitatie procedure voor de nieuwe wethouders af te ronden. Hopelijk
kan het nieuwe college dan eind september worden geïnstalleerd en kunnen we beginnen met de
uitvoering van onze plannen. Dus ja, we stellen het geduld van de inwoners en ondernemers nog
even op de proef. Maar de nu benodigde tijd schept de kans voor een toekomstig doelmatig en
besluitvaardig bestuur waar iedereen in wordt gehoord en gekend. In de ogen van ONS DORP een
verstandig besluit. We houden hierbij vast aan het perspectief. En aan het oude maar rake gezegde:
‘gras groeit niet harder als je eraan trekt’.

Terug