Menu

30 KM in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle
wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan
door de maatregel ook in te voeren op de z.g. doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde
kom van alle kernen.

De snelheidsbeperking tot 30 km per uur was al een van de belangrijke punten in ons
verkiezingsprogramma. Deze maatregel kan wat ons betreft dan ook niet snel genoeg ingevoerd
worden. “Veiliger, rustiger, positieve uitwerking op het milieu (vervuiling en geluidsoverlast)”. Maar
ook minder verkeersborden en in algemene zin eenvoudiger te handhaven. Bijkomend voordeel is
dat het direct de zich voortslepende discussie over het tweede fietspad aan de Eeuwigelaan oplost.
Als de inwoners zich hierover op nader te bepalen wijze ook (in positieve zin) hebben uitgesproken
hopen wij dat collega politieke partijen en organisaties zich achter dit standpunt scharen. Zodat we
samen kunnen werken aan een veiligere en gezondere leefomgeving voor alle inwoners van de
gemeente Bergen.

Terug